Zgromadzenie Członków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Kwestie dotyczące Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zostały uregulowane w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku (Dz. U. Nr 124, poz. 1152). Wedle art. 115 ust. 1 pkt 1 niniejszego aktu normatywnego jednym z organów przedmiotowej instytucji jest Zgromadzenie Członków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Informacje dotyczące Członków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zostały przedstawione w artykule zatytułowanym „Członkowie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego”, zatem w niniejszym artykule pragnę szerzej pochylić się nad zagadnieniem Zgromadzenia Członków w/w instytucji.

W świetle regulacji § 9 Statutu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego uchwalonego uchwałą nr 2 Zwyczajnego Zgromadzenia Członków niniejszej instytucji z dnia 05 grudnia 2013 roku i zatwierdzonego decyzją Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2014 roku: Zgromadzenie Członków Funduszu (…) tworzą przedstawiciele zakładów ubezpieczeń (…) po jednym z każdego zakładu”.

Zgromadzenia Członków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego mogą być:

 1. zwyczajne;

 2. nadzwyczajne.

Zgromadzenie Zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego dwa razy w roku kalendarzowym, przy czym pierwsze do końca drugiego kwartału, a drugie w ostatnim kwartale – § 11 obowiązującego Statutu przedmiotowej instytucji.

Natomiast Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zgodnie z treścią § 12 ust. 1 w/w Statutu, zwołuje Zarząd:

 • z własnej inicjatywy;

 • na pisemny wniosek Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;

 • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 Członków niniejszej instytucji.

Zgromadzenie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50 % przedstawicieli jego Członków – § 16 ust. 1 Statutu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Warto zaakcentować, iż przedstawicielem
Zakładu Ubezpieczeń może być osoba fizyczna, posiadająca pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania w/w Zakładu w Zgromadzeniu Członków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, wedle § 9 ust. 3 Statutu przedmiotowej instytucji.

Zgodnie z § 19 w/w Statutu:

1. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością oddanych ważnych głosów. Uchwały w sprawie przyjęcia lub zmiany Statutu zapadają większością 2/3 oddanych ważnych głosów.

2. Uchwały są podejmowane w drodze jawnego głosowania. Tajne głosowanie przeprowadza się przy powoływaniu i odwoływaniu członków Rady Funduszu, jak również we wszystkich innych sprawach, w których co najmniej pięciu Członków Funduszu złoży wniosek o przeprowadzenie tajnego głosowania.”

Omawiając przedmiotowy organ Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, należy podkreślić, iż wedle § 10 w/w Statutu jest on uprawniony do:

1) uchwalania Statutu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i jego zmian oraz wnioskowania do ministra właściwego do spraw instytucji finansowych o jego zatwierdzenie;

2) rozpatrywania i zatwierdzania rocznego sprawozdania z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;

3) rozpatrywania i zatwierdzania rocznego sprawozdania Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;

4) udzielania Radzie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Zarządowi Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego absolutorium z wykonania przez te organy obowiązków;

5) powoływania i odwoływania członków Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;

6) określania zasad wynagradzania członków Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;

7) zatwierdzania regulaminu Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i jego zmian;

8) proponowania wysokości składki, wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;

9) podejmowania uchwał w innych sprawach, wnoszonych przez Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Radę niniejszej instytucji lub Członków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;

10) rozpatrywania innych spraw będących podstawą zwołania Zgromadzenia;

11) podejmowania uchwał w sprawie przekazania nadwyżki bilansowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na fundusz statutowy w celu zapewnienia środków na finansowanie zadań omawianej instytucji;

12) podejmowania uchwał w sprawie przekazania nadwyżki bilansowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na fundusz statutowy w celu zapewnienia środków na pokrycie ewentualnych strat bilansowych.

Podsumowując, jednym z organów Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jest Zgromadzenie Członków. Kwestie dotyczące składu, zwoływania Zgromadzenia, jego kompetencji oraz warunków podejmowania uchwał zostały szczegółowo określone w Statucie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego uchwalonego uchwałą nr 2 Zwyczajnego Zgromadzenia Członków z dnia 05 grudnia 2013 roku i zatwierdzonego decyzją Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2014 roku.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Zgromadzenie Członków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


4 + = sześć