Czy współwłaściciel gospodarstwa rolnego może dochodzić odszkodowania za wypadek w gospodarstwie rolnym?

Do napisania niniejszego artykułu zainspirowało mnie pytanie czytelniczki bloga Janiny W. o następującej treści:

Nazywam się Janina W. Mam 50 lat. Mieszkam wraz z mężem w małej miejscowości R. w województwie podlaskim. Jestem współposiadaczem gospodarstwa rolnego. Głównie gospodarstwem zajmuje się mój mąż, czasami pomagam mu w obrządku i innych pracach polowych. Dnia 20 kwietnia 2016 roku podczas wiązania krów w oborze, mój mąż musiał pilnie zająć się małym cielakiem, a ja zaczęłam wiązać ostatnią krowę. Krowa była niespokojna i nagle uderzyła mnie mocno w nogę. Poczułam silny ból, zawołałam na pomoc męża, który uwiązał krowę, a potem zawiózł mnie do szpitala. Okazało się, że noga jest złamana. Założono mi gips. Teraz odbywam rehabilitację. Czy mam prawo do ubiegania się o zadośćuczynienie lub odszkodowanie z związku z tym wypadkiem? Czekam z niecierpliwością na odpowiedź”.

Na wstępie pragnę zaakcentować, iż kwestie dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego zostały uregulowane w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku (Dz. U. Nr 124, poz. 1152).

Zgodnie z art. 50 ust. 1 w/w aktu normatywnego: z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Wedle wyżej wymienionej normy prawnej, poszkodowany ma prawo do odszkodowania z OC gospodarstwa rolnego w sytuacji, w której:

 1. rolnik;

 2. osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym;

 3. osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym;

są obowiązani do odszkodowania za powstałą szkodę, a pomiędzy niniejszym działaniem albo zaniechaniem, a wyrządzoną szkodą istnieje tzw. bezpośredni związek przyczynowy. Ponadto, czynność, która była przyczyną powstania szkody musi mieć bezpośredni związek z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

W świetle niniejszej regulacji warto szerzej pochylić się nad kwestią potencjalnego prawa współwłaściciela gospodarstwa rolnego do żądania odszkodowania za wypadek w w/w gospodarstwie.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia przedmiotowego zagadnienia ma art. 53 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku, który określa zakres wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Zgodnie z niniejszą normą prawną: zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody:

1) w mieniu, wyrządzone rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym lub pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym albo osobom pozostającym z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracującym w jego gospodarstwie rolnym;

2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt;

3) w mieniu, spowodowane wadą towarów dostarczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem albo wykonywaniem usług; jeżeli wskutek tych wad nastąpiła szkoda na osobie, zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności tylko wtedy, gdy osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała o tych wadach;

4) powstałe wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub przyjętych przez osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do użytkowania, przechowania lub naprawy;

5) polegające na utracie gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych;

6) polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska;

7) wynikłe z kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych, a także kar lub grzywien związanych z należnościami wobec budżetu państwa”.

Wskazane uregulowanie zawiera enumeratywne wyliczenie sytuacji, w których zakład ubezpieczeń, z którym została zawarta umowa OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną w niniejszym gospodarstwie szkodę. Zważywszy na fakt, iż wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela dotyczy głównie szkód w mieniu, należy zgodzić się z poglądem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku – I Wydziału Cywilnego zaprezentowanym w wyroku z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie o sygn. akt I ACa 525/12, wedle którego: „(…) mając na względzie literalne brzmienie przepisu art. 53 pkt 1 wymienionej wyżej ustawy brak jest podstaw do wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkodę na osobie w sytuacji, gdy w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego poniosła ją osoba będąca współposiadaczem tego gospodarstwa (…)”.

Konstatując, małżonek rolnika, który jest współposiadaczem gospodarstwa rolnego ma prawo ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu szkody odniesionej w związku z posiadaniem niniejszego gospodarstwa, gdyż jak słusznie wskazuje linia orzecznicza sądów powszechnych, brak jest podstaw do wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkodę na osobie w sytuacji, gdy w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego poniosła ją osoba będąca współposiadaczem tego gospodarstwa.

Mając na uwadze powyższe, czytelniczka bloga – Janina W., jako współposiadacz gospodarstwa rolnego ma prawo do zadośćuczynienia lub odszkodowania za wypadek, który miał miejsce dnia 20 kwietnia 2016 roku, w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. W tym celu może zgłosić szkodę na osobie zakładowi ubezpieczeń, z którym była zawarta w momencie przedmiotowego zdarzenie umowa ubezpieczenia OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Czy współwłaściciel gospodarstwa rolnego może dochodzić odszkodowania za wypadek w gospodarstwie rolnym?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


× dziewięć = 63